Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. De aangegeven leveringstermijnen of uitvoeringsdata zijn richtge­vend. Elke vertraging of uitstel van levering of uitvoering kan geen aanleiding geven tot vernietiging of eis van schadevergoeding.
   
 2. Extra diensten buiten de normale service worden aan kostprijs per uur aangerekend.
   
 3. MAENHOUT ANTI-VUILMATTEN NV is niet verantwoordelijk voor alle ongevallen voort­spruitend uit het (verkeerd) gebruik en/of installatie van de gele­verde artikelen. De artikelen dienen geïnstalleerd en gebruikt te worden conform de voorschriften vermeld in de handleiding.
   
 4. Zolang de geleverde goederen niet volledig vereffend zijn, blijft MAENHOUT ANTI-VUILMATTEN NV ten alle tijde eigenaar van deze goederen. MAENHOUT ANTI-VUILMATTEN NV heeft het recht deze goederen terug te nemen indien deze goe­deren niet betaald worden, zelfs in geval er gedeeltelijke betalin­gen zijn tussengekomen. MAENHOUT ANTI-VUILMATTEN NV houdt zich te allen tijde het recht voor, de goederen te komen weghalen indien de huurder/ koper zicht niet aan de algemene voorwaarden houdt, en dit zonder schriftelijke of gerechtelijke tussenkomst.
   
 5. Facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van MAENHOUT ANTI-VUILMATTEN NV te Brugge. Iedere factuur die niet betaald is op de vervaldag zal van rechtswege en zonder enige aanmaning ver­hoogd worden met een intrest zoals bepaald in de Wet op ach­terstallige bedragen in handelstransactie van 2 augustus 2002. In geval van niet betaling, zelfs gedeeltelijk zal het factuurbedrag automatisch van rechtswegen en zonder enige ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitair bedrag van 15% van de fac­tuur en met een minimumbedrag van € 62, ongeacht de hoogte van de factuur.

  MAENHOUT ANTI-VUILMATTEN NV behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en geen presta­ties meer te leveren in geval van wanbetaling en na aangetekend schrijven. De uitvoering van de prestaties zal slechts hernomen worden na de integrale betaling van de achterstallige facturen , schadevergoeding, interesten en desgevallend de gerechtskosten. MAENHOUT ANTI-VUILMATTEN NV zal tevens het recht hebben om de overeenkomst als verbroken te beschouwen door de klant in geval van wanbetaling en na een aangetekende ingebrekestelling.
   
 6. Klachten en opmerkingen dienen gemaakt te worden per aangetekend schrijven binnen de zeven kalenderdagen na ontvangst van de goederen of de uitvoering van de prestaties.
   
 7. Alleen de rechtbank van het arrondissement Brugge is bevoegd voor alle betwistingen.
   
 8. MAENHOUT ANTI-VUILMATTEN NV neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt alle redelijke passende maatregelen om ervoor te zorgen dat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Zo maakt MAENHOUT ANTI-VUILMATTEN NV onder meer gebruik van specifieke software en verwerkt zij uw gegevens uitsluitend op eigen informaticasystemen en waarvoor zij redelijke inspanningen levert om die te laten beveiligen, onder meer door gespecialiseerde externe informatica- en netwerkleveranciers. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zouden zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via e-mailadres: info@maenhout-nv.be
   
 9. MAENHOUT ANTI-VUILMATTEN NV verwerkt uw gegevens in naam en voor rekening van MAENHOUT ANTI-VUILMATTEN NV, omwille van de contractuele relaties, omdat u onze website bezoekt, doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt.

  Hieronder vindt u een overzicht van de standaard persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken: Voor- en achternaam, maatschappelijke benaming, professionele gegevens (beroep, contractuele relaties, …, ondernemingsnummer), adresgegevens, telefoon- en/of GSM-nummer, e-mailadres, profiel- gegevens van sociale (online) media waarmee u ons contacteert, Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, gegevens over uw activiteiten op onze website, bankrekeningnummer
   
 10. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: MAENHOUT ANTI-VUILMATTEN NV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: om te voldoen aan de wettelijke verplichting, ter behartiging van de contractuele relaties van u of van een andere natuurlijke persoon, de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, het afhandelen van (gebeurlijke) betalingen aan of door u, verzenden van onze nieuwsberichten, -brieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen, u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u te informeren over wijzigingen van onze diensten, om u de diensten te leveren.

  Deze gegevens worden zorgvuldig verzameld en bewaard overeenkomstig de relevante bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u als betrokkene partij bent, of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan (zie art. 5 , b) ‘privacywet 1992’ en art. 6, b) AVG).

Nood aan een “gepersonaliseerdeanti-vuilmat met het logo van uw zaak? Wij helpen u graag verder en maken deze met plezier op maat.

Back To Top
Cookies
Deze website maakt gebruikt van cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer