Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. De aangegeven leveringstermijnen of uitvoeringsdata zijn richtgevend. Elke vertraging of uitstel van levering of uitvoering kan geen aanleiding geven tot vernietiging of eis van schadevergoeding.
   
 2. Extra diensten buiten de normale service worden aan kostprijs per uur aangerekend. Herstellingswerken van in huur toevertrouwde goederen beschadigd met oorzaken anders dan gewone slijtage worden aangerekend aan kostprijs per uur. In huur toevertrouwde goederen worden bij abnormale onherstelbare beschadigding en bij vervreemding aangerekend aan nieuwprijs.
   
 3. MAENHOUT CLEANMOOD NV is niet verantwoordelijk voor alle ongevallen voortspruitend uit het (verkeerd) gebruik en/of installatie van de geleverde artikelen. De artikelen dienen geïnstalleerd en ge bruikt te worden conform de voorschriften vermeld in de handleiding.
   
 4. Zolang de geleverde goederen niet volledig vereff end zijn, blijft MAENHOUT CLEANMOOD NV ten alle tijde eigenaar van deze goederen. MAENHOUT CLEANMOOD NV heeft het recht deze goederen terug te nemen indien deze goederen niet betaald worden, zelfs in geval er gedeeltelijke betalingen zijn tussengekomen. MAENHOUT CLEANMOOD NV houdt zich te allen tijde het recht voor, de goederen te komen weghalen indien de huurder/ koper zich niet aan de algemene voorwaarden houdt, en dit zonder schriftelijke of gerechtelijke tussenkomst.
   
 5. Facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van MAENHOUT CLEANMOOD NV te Brugge. Iedere factuur die niet betaald is op de vervaldag zal van rechtswege en zonder enige aanmaning verhoogd worden met een intrest zoals bepaald in de Wet op achterstallige bedragen in handelstransactie van 2 augustus 2002. In geval van niet betaling, zelfs gedeeltelijk zal het factuurbe drag automatisch van rechtswegen en zonder enige ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitair bedrag van 15% van de factuur en met een minimumbedrag van € 62, ongeacht de hoogte van de factuur. MAENHOUT CLEANMOOD NV behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en geen prestaties meer te leveren in geval van wanbetaling en na aangetekend schrijven. De uitvoering van de prestaties zal slechts hernomen worden na de integrale betaling van de achterstallige facturen, schadevergoeding, interesten en desgevallend de gerechtskosten. MAENHOUT CLEANMOOD NV zal tevens het recht hebben om de overeenkomst als verbroken te beschouwen door de klant in geval van wanbetaling en na een aangetekende ingebrekestelling.
   
 6. Klachten en opmerkingen dienen gemaakt te worden per aangetekend schrijven binnen de zeven kalenderdagen na ontvangst van de goederen of de uitvoering van de prestaties.
   
 7. Alleen de rechtbank van het arrondissement Brugge is bevoegd voor alle betwistingen.
   
 8. MAENHOUT CLEANMOOD NV neemt de bescherming van uw gegevens ernstig en neemt alle redelijke passende maatregelen om ervoor te zorgen dat misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw gegevens zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Zo maakt MAENHOUT CLEANMOOD NV onder meer gebruik van specifieke software en verwerkt zij uw gegevens uitsluitend op eigen informaticasystemen en waarvoor zij redelijke inspanningen levert om die te laten beveiligen, onder meer door gespecialiseerde externe informaticaen netwerkleveranciers. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zouden zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via e-mailadres: info@maenhout-nv.be
   
 9. MAENHOUT CLEANMOOD NV verwerkt uw gegevens in naam en voor rekening van MAENHOUT CLEANMOOD NV, omwille van de contractuele relaties, omdat u onze website bezoekt, doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de standaard persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken: Voor- en achternaam, maatschappelijke benaming, professionele gegevens (beroep, contractuele relaties, ..., ondernemingsnummer), adresgegevens, telefoon- en/of GSM-nummer, e-mailadres, profiel- gegevens van sociale (online) media waarmee u ons contacteert, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken in correspondentie en telefonisch, gegevens over uw activiteiten op onze website, bankrekeningnummer.
   
 10. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: MAENHOUT CLEANMOOD NV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: om te voldoen aan de wettelijke ver plichting, ter behartiging van de contractuele relaties van u of van een andere natuurlijke persoon, de verwerking met het oog op archivering in het algemeen. belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden, het afhandelen van (gebeurlijke) betalingen aan of door u, verzenden van onze nieuwsberichten, -brieven en (ge beurlijke) reclameboodschappen, u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u te informer en over wijzigingen van onze diensten, om u de diensten te leveren. Deze gegevens worden zorgvuldig verzameld en bewaard overeen komstig de relevante bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u als betrokkene partij bent, of voor de uitvoering van maatregelen die aan het sluiten van die overeenkomst voorafgaan (zie art. 5, b) ‘privacywet 1992’ en art. 6, b) AVG).

Nood aan een “gepersonaliseerdeanti-vuilmat met het logo van uw zaak? Wij helpen u graag verder en maken deze met plezier op maat.

Back To Top
Cookies
Deze website maakt gebruikt van cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Lees meer